Oferta


Zapewniamy:
-fachową i troskliwą opiekę w wybranych godzinach między 6.30 a 17.30
-smaczne i zdrowe posiłki
-zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
-edukację poprzez zabawę
-różnorodność imprez okolicznościowych dla dzieci
-sanitariaty przystosowane dla małych dzieci
-bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu

Zajęcia dodatkowe:
-rytmika
-gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
-zajęcia logopedyczne
- dni tematyczne: Dzień Małego Kucharza, Dni Kolorów, Dzień Plażowicza i wiele
innych

Nauczanie:
-zajęcia dydaktyczne w oparciu o podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej uzupełnione o: program edukacji ekologicznej i zdrowotnej
-wycieczki edukacyjne
-prowadzenie arkuszy obserwacyjnych pozwalających oceniać rozwój w sferach intelektualnej, społecznej, emocjonalnej w celu rozpoznawania poziomu rozwoju dziecka i ewentualnej pomocy terapeutycznej w przypadku wystąpienia braków lub zaburzeń w danej sferze rozwoju.

Rozwój emocjonalny i społeczny:
-zrozumienie i stosowanie się do norm i zasad współżycia w grupie
-pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości
-rozwijanie umiejętności, uważnego słuchania, rozbudzanie świadomości własnych uczuć
-poprawne wyrażanie emocji
-rozwijanie umiejętności społecznych takich jak szacunek dla siebie
-panowanie nad emocjami negatywnymi
-zwiększanie wiary w siebie
-usamodzielnienie dziecka w działaniu i myśleniu
-ukazywanie mocnych stron, możliwości, sukcesów dziecka
-udoskonalanie posiadanych sprawności i umiejętności
-utrwalanie pozytywnych nawyków oraz korekta negatywnych

Rozwój myślenia, mowy i języka:
-kształcenie mowy i poprawności wymowy, wzbogacenie i uściślenie słownika
-wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań, swobodnego i logicznego wypowiadania się
-przygotowanie do edukacji matematycznej
-rozbudzanie ciekawości poznawczej
-rozwijanie procesów poznawczych
-rozwijanie samodzielności w samoobsłudze
-rozwijanie samodzielności ruchowej
-wyrabianie nawyków higienicznych
-zdobywanie wiedzy o miejscu zamieszkania, regionie, kraju

Rozwój zdolności artystycznych:
-przyzwyczajenie do różnych form obcowania ze sztuką
-działalność plastyczno-konstrukcyjną
-wprowadzenie w świat muzyki, osłuchanie z różnymi rodzajami muzyki, poznanie - instrumentów muzycznych
-organizowanie doświadczeń muzycznych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość

Rozwój fizyczny:
-rozwój sprawności fizycznej
-rozwój koordynacji ruchowej
-elementy gimnastyki korekcyjnej w zależności od potrzeb dziecka