Regulamin


REGULAMIN ORGANIZACYJNY Niepublicznego Żłobka Akademia Malucha Tygryskowo

1. Opłaty za pobyt w Placówce Akademii Malucha „Tygryskowo” reguluje cennik, który jest integralna częścią Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.
2. Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki. DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.
3. Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.
4. O ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Cennika, placówka Akademia Malucha „Tygryskowo” informuje na bieżąco w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu części opłaty za niewykorzystane dni z czesnego.
5. W przypadku nieobecności dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie.
6. W przypadku nieobecności dziecka nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni czesnego.
7. Placówka Akademia Malucha „Tygryskowo” funkcjonuje cały rok - wyłączając święta kalendarzowe i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz 2 tygodniową przerwę wakacyjną na przełomie lipca i sierpnia.
8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy.
9. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.
10. W żłobku obowiązuje zakaz noszenia przez dzieci jakiejkolwiek biżuterii.
11. Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Placówce jest wpłata wpisowego i podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego.
12. Opłata wpłacana jest na konto bankowe, lub w siedzibie Placówki do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
13. W ramach czesnego gwarantujemy:
• materiały plastyczne m.in.: kredki, bloki, papier kolorowy i inne niezbędne do zabawy i zajęć edukacyjnych.
• kosmetyki i inne środki niezbędne do zachowania czystości dziecka z wyłączeniem pieluszek.
14. W przypadku zapisu dwojga dzieci zniżka 10%. czesnego na drugie dziecko.
15. W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę. W przypadku nieobecności dziecka, trwającej dłużej niż 3 dni bez informowania o tym fakcie, Placówka może powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby (np. policję).
16. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Placówka Akademia Malucha „Tygryskowo” zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka.
17. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z co najmniej 30 dniowym wypowiedzeniem.
18. Akademia Malucha „Tygryskowo” zapewnia wyżywienie całodzienne dziecku.
19. Zabrania się przynosić jedzenia lub napojów.
20. Dziecko należy przyprowadzić do Placówki najpóźniej do godziny 9.00.
21. Dziecko mogą odebrać z Placówki rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione.
22. Przed przyjęciem dziecka do żłobka oraz po przebytej chorobie należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza, o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w placówce.
23. Wyprawka powinna zawierać :
• Buty na zmianę
• Ubranie na zmianę
• Pieluchy
• pościel
24. Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązany jest do jego odebrania w ciągu 90 minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzic ponosi koszt wizyty.
25. NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.
26. Rodzice wyrażają zgodę na publikację zdjęć z udziałem swojego Dziecka. Na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Placówki.
27. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między właścicielką Placówki a Rodzicem w formie pisemnej.